V rámci spolupráce so Švajčiarskou konfederáciou prebieha projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce na základe Zmluvy o realizácii projektu č. 5/2012, ktorá bola uzavretá medzi Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Úradom vlády Slovenskej republiky. Pôvodné trvanie projektu od 2012 do 3/2016 bolo predĺžené do 31.3.2017. Celkové oprávnené výdavky Konečného prijímateľa na realizáciu Projektu predstavujú 3 656 108 EUR. 85% Príspevok Švajčiarskej konfederácie a 15% Štátny rozpočet (ŠR)

Do platformy Škola pre Vás sa zapojili tieto školy:

  1. Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednicke Rovne
  2. Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava
  3. Stredná odborná škola - SZAKKÖZÉPISKOLA, ul. J. Majlátha 2, Pribeník
  4. SOŠ drevárska a stavebná, Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo