Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu pripravil platformu “Škola pre Vás”.

Pomocou tejto platformy podporujeme stredné odborné školy vo zvýhodňovaní pri verejných obstarávaniach. Na stredné odborné školy sa v rámci výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní uplatňuje nasledovná úľava z procesu verejného obstarávania: V zmysle §1 ods. 12 písm. d zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o verejnom obstarávaní”), sa Zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania.

Pokiaľ stredná odborná škola dodá tovar, uskutoční stavebné práce alebo poskytne služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania, tak na takéto verejné obstarávanie sa nevzťahuje Zákon o verejnom obstarávaní.

Štát (ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy) a obce a vyššie územné celky môžu teda obstarávať tieto tovary a služby na priamo, bez nutnosti postupovať podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

Aké sú obmedzenia pre stredné odborné školy?

  1. musí sa jednať o podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou,
  2. musí ísť o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré realizuje stredná odborná škola a tieto sú zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania, pričom obe tieto podmienky musia byť splnené súčasne.

Do platformy “Škola pre Vás” sa môže zapojiť akákoľvek stredná odborná škola - štátna alebo súkromná, ktorej žiaci zabezpečujú tovar, stavebné práce alebo služby v rámci praktického vyučovania. Pre zapojenie zašlite krátku požiadavku na zapojenie na adresu kontakt@skolaprevas.sk a naši koordinátori Vás budú kontaktovať. Registrácia školy je bezodplatná.

siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo