Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Švajčiarskou konfederáciou realizujú projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý sa týka zvýšenia kvality vzdelávania na stredných odborných školách. Vďaka finančnej podpore a záujmu pilotných stredných odborných škôl máme za sebou konkrétne aktivity, ktoré pomáhajú žiakom aj školám.

Švajčiarsky vzdelávací systém, ktorý sa v tomto projekte uplatňuje, je pre slovenské odborné školstvo v mnohom inšpiratívny. Výsledkom môže byť veľmi nízka nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov. V súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba sedem percent.

Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.

Z atraktívnych výstupov projektu spomeňme predovšetkým tie, v ktorých sa podarilo výrazným spôsobom pretaviť švajčiarske know-how do podmienok slovenského stredného odborného školstva – Metodickú príručku pre inštruktorov, ktorá je atraktívnou pomôckou pre inštruktorov praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania priamo u zamestnávateľov a Analýzu potrieb zamestnávateľov, ktorá umožňuje za účasti odborníkov z konkrétnej profesie vytvoriť profil činností a profil vývoja povolania.

Na základe akreditovaných vzdelávacích programov z oblasti chémie, potravinárstva, stavebníctva, kaderníctva a elektrotechniky sa v rámci projektu školili majstri odbornej výchovy a učitelia odborných predmetov. Veľká pozornosť bola venovaná propagácii odborného vzdelávania a prípravy nielen medzi širokou verejnosťou, ale predovšetkým medzi žiakmi končiacich ročníkov základných škôl. Medzi atraktívne výstupy projektu patrí v neposlednom rade aj koordinačná platforma pre podporu remesiel a interaktívnej formy prezentácie škôl.

siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo