Krátky popis školy

Poskytujeme umelecké a odborné vzdelanie v sklárskom odbore. Škola je moderne vybavená má vlastnú školskú hutu, dielne, ateliéry a výstavné priestory. Žiakom poskytujeme aj ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni.

sídlo školy Súhradka 193,
02061
Lednicke Rovne
webstránka http://www.sossklarska.sk Mail info@sossklarska.sk Telefón +421 42 469 36 11
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Sťatný inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo