Stredná odborná škola polygrafická

Učebné plány pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií, boli spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so Školským vzdelávacím programom Grafik médií schváleným riaditeľom školy dňa 2. mája 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016, začínajúc prvým ročníkom.

Učebné plány pre študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií, boli spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so Školským vzdelávacím programom Grafik médií schváleným riaditeľom školy dňa 2. mája 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016, začínajúc prvým ročníkom.

Učebné plány pre študijný odbor 3457 K operátor tlače, boli spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so Školským vzdelávacím programom Operátor ofsetovej tlače schváleným riaditeľom školy dňa 24. augusta 2015 s platnosťou od 1. septembra 2015, začínajúc prvým ročníkom.

sídlo školy Račianska 190,

83526
Bratislava
webstránka http://polygraficka.sk Mail skola@polygraficka.sk Telefón +421 2 49209220

Dokumenty na stiahnutie

siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Sťatný inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo