SOŠ drevárska a stavebná

Združená stredná škola drevárska v Krásne nad Kysucou vznikla v roku 2001 spojením Stredného odborného učilišťa drevárskeho Krásno nad Kysucou a Strednej priemyselnej školy drevárskej v Čadci. Obe školy majú a mali v našom regióne dlhodobú tradíciu v oblasti spracovania dreva. Škola úzko spolupracuje s podnikateľskými subjektami, čím pružne reaguje na potreby trhu práce.

Korene vzniku školy siahajú do 80-tych rokov:

·  1. 9. 1986 bolo zriadené SOU drevárske pri Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou

·  1. 9. 1991 sa SOU drevárske Krásno nad Kysucou oddelilo od Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou a prešlo pod Ministerstvo hospodárstva SR

·  1.9. 2001 prešlo SOU drevárske Krásno nad Kysucou pod Žilinský samosprávny kraj s názvom "Združená stredná škola drevárska"

·  1.9.2008 Stredná odborná škola Krásno nad Kysucou

·  1.1.2009 Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou

·  1.9.2013 Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


  Zámery školy do budúcnosti

·  rozšírenie študijného odboru 3336 6 o odbor 01 drevárstvo

·  nové študijné odbory - technické a informačné služby, umelecko - remeselné spracovanie dreva

·  vytvorenie integrovanej triedy pre sociálne neprispôsobivých žiakov v odbore čalúnnik

·  zriadenie detašovaného pracoviska Technickej univerzity Zvolen pre možnosť ďalšieho vzdelávania žiakov

·  vybudovanie útvaru talentovanej mládeže - so zameraním na karate, sebaobranu, futbal

·  vybudovanie oddychovej zóny - letné ihrisko

·  ekologizácia školy, získanie certifikátu Zelená škola

·  práca na projekte - zber tetrapakových obalov

·  zapojenie do projektu "odpad vo vyučovaní"   
 

Novinkou na našej škole sú nové odbory:

4- ročný študijný odbor s maturitou

2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia

3656 4 operátor stavebnej výroby

 

3 - ročné učebné odbory

3661 2 murár

8555 2 umelecký rezbár

sídlo školy Stredná odborná škola drevárska a stavebná,
č. 1642
02302
Krásno nad Kysucou
webstránka http://www.sosdskrasno.sk Mail sosdskrasno@sosdskrasno.sk sosdskrasno@mail.telekom.sk Telefón 041 438 53 37
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Sťatný inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo