Stredná odborná škola - SZAKKÖZÉPISKOLA

Škola sídli v historickej budove bývalého kaštieľa v obci Pribeník, ktorá  sa nachádza v pohraničnej oblasti v juhovýchodnom cípe Slovenska.

Škola pokračuje v bohatej tradícii odborného školstva v Medzibodrožskom regióne a v súčasnosti pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov pre trh práce v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, gastronómie a spoločného stravovania. Poskytuje stredoškolské odborné vzdelávanie v dvoch úrovniach – študijné a učebné odbory.

Pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním zriadila elokované pracoviská v obciach Pribeník a Leles, ktorí sa profilujú na nižšie stredné odborné vzdelávanie v dvojročných učebných odboroch zameraných na poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu.

Škola sa aktívne zapája do medzinárodných európskych projektov a programov, aby čo najviac priblížila školu reálnemu životu.

V rámci európskeho programu Erasmus+ sa žiaci zúčastňujú výmenných zahraničných stáží v Maďarsku, Taliansku a Rakúsku.

Okrem hlavnej činnosti sa  venuje aj podnikateľským  aktivitám  v oblasti pohostinskej činnosti, ubytovania a autoškoly.

sídlo školy ul. J. Majlátha 2,

07651
Pribeník
webstránka http://www.soupopribenik.edu.sk Mail soup-pribenik@mail.t-com.sk Telefón 056/62 850 20
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Sťatný inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo